herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP

Informacje o naborze

Ogłoszenie DS. DZIERŻAW GRUNTÓW I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH (1/2 etatu) , DS. OBSŁUGI INWESTORA (1/2 etatu)
Status
Aktualne
Etap
Ogłoszenie
Miejsce pracy
Miasto Ełk
Wymiar etatu
1/1
Ilość etatów
1
Wydział
WPPGN
Ogłoszono dnia
2020-07-10
Termin składania dokumentów
2020-07-24 15:30
Nr ogłoszenia
O-OP.2110.4.2020
Zlecający
UM Ełk

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe lub podyplomowych o kierunku lub specjalności: gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej geodezji i kartografii, architektury lub urbanistyki, prawo,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Referatu Gospodarki Nieruchomościami, a w szczególności wiedzy z zakresu znajomości i stosowania prawa: ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z aktami wykonawczymi, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu cywilnego, ustawy o pracownikach samorządowych,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 7. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 8. nieposzlakowana opinia.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 2. umiejętność analitycznego myślenia,
 3. umiejętność pracy w programie gis
 4. umiejętność pracy w programach graficznych,
 5. samodzielność, dokładność, systematyczność,
 6. odporność na stres, umiejętność pracy w zespole,
 7. komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 8. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania z zakresu Referatu Gospodarki Nieruchomościami 
 1. Przygotowywanie całości spraw związanych z oddawaniem gruntów w dzierżawę w trybie bezprzetargowym i w drodze przetargu oraz oddawaniem nieruchomości w użyczenie, w tym także kontrola sposobu użytkowania terenów komunalnych oddanych w dzierżawę lub użyczenie i przejmowanie gruntu komunalnego po upływie okresu użytkowania.
 2. Prowadzenie całości spraw z zakresu zasiedzenia gruntów.
 3. Naliczanie opłat w związku z bezumownym zajęciem terenu komunalnego.
 4. Prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości Miasta Ełk ograniczonymi prawami rzeczowymi, w szczególności ustanawianiem służebności osobistych, gruntowych i przesyłu oraz naliczanie opłat z tytułu ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.
 5. Prowadzenie całości spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego.
 6. Przestrzeganie zadań i wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością (SZJ)
 7. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych dotyczące prowadzonych spraw.
 8. Przestrzeganie przepisów RODO o ochronie danych uregulowanych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentacji zgodnie z przepisami regulującymi system elektronicznego zarządzania dokumentacją.
 10. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ełk – w zakresie prowadzonych spraw.
 11. Obsługa i rozwój lokalnego systemu informacji o terenie założonego dla Miasta Ełk, w tym redakcja map w programie EwMapa na potrzeby własne wydziału.
Zadania z zakresu Biura Obsługi Inwestora
 1. Przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej Miasta, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania.
 2. Aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu Miasta oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie.
 3. Weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań Biura Obsługi Inwestora pod kątem zgodności ze strategicznymi dokumentami Miasta, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
 4. Organizacja i udział w organizowanych przez Urząd działaniach promujących ofertę inwestycyjną Miasta.
 5. Udzielania informacji przedsiębiorcom i inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez Miasto oferty inwestycyjnej.
 6. Organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie Miasta i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie.
 7. Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie procesu inwestycyjnego.
 8. Opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie Miasta.
 9. Współdziałanie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku w zakresie obsługi inwestora.
 10. Współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., Regionalnym Centrum Obsługi Inwestora i Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba  przygotowawcza, zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że   pracownik odbył służbę   i zdał egzamin.
4) planowany termin zatrudnienia –  lipiec/sierpień 2020 r.
5) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 2800,00-3600,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.

Wymagane dokumenty

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy, 
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

a. Termin
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy, 
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.
b. Sposób
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 537.2020 z dnia 1 lipca 2020 r., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Herbszt–  Naczelnik Wydziały Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tel. 87 7326236, pok. 236 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
c. Miejsce
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24 lipca 2020 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. dzierżaw gruntów i wspólnot mieszkaniowych;  ds. obsługi inwestora
 
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

Informacje dodatkowe

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a) I  etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

1. Ogłoszenie o naborze (562.8 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-07-10 16:14 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Katarzyna Badorek
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Badorek
Czas publikacji informacji:
2020-07-22 09:06
Wprowadzający informację:
Administrator BIP
Liczba wyświetleń informacji:
51
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji