herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP

Informacje o naborze

Ogłoszenie KANDYDAT NA RACHMISTRZA TERENOWEGO W RAMACH POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020 r.
Status
W toku
Etap
Ogłoszenie
Miejsce pracy
Miasto Ełk
Wymiar etatu
umowa zlecenie
Ilość etatów
3
Wydział
Gminny Komisarz Spisowy
Ogłoszono dnia
2020-06-30
Termin składania dokumentów
2020-07-08 15:30
Nr ogłoszenia
O-OP.2110.2.2020
Zlecający
UM Ełk

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Osoba pełnoletnia;
 2. zamieszkała na terenie gminy miasta Ełku;
 3. posiadająca, co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
b. Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
a) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
b) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
c) przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.
 
Do obowiązków rachmistrza terenowego należeć będzie:
a) przestrzeganie tajemnicy statystycznej oraz zapisów regulacji  prawnych dot. ochrony danych osobowych;
b) noszenie w widocznym miejscu identyfikatora rachmistrza spisowego podczas realizacji prac spisowych w terenie;
c) kontaktowanie się z koordynatorem gminnym oraz dyspozytorem wojewódzkim w trakcie prowadzenia prac spisowych (problemy oraz pytania może kierować do obu tych osób – jednak wskazane jest aby rachmistrz w pierwszej kolejności kontaktował się  z koordynatorem gminnym, który zgodnie z założeniami organizacyjnymi jest tzw. pierwszą linią wsparcia);
d) posługiwanie się wyłącznie urządzeniem mobilnym, wyposażonym w interaktywną aplikację formularzową do realizacji wywiadów;
e) ochrona powierzonego sprzętu, tj. urządzenia mobilnego wraz z akcesoriami przed utratą  i zniszczeniem;
f) powiadomienie dyspozytora wojewódzkiego oraz koordynatora gminnego o ewentualnym wydłużeniu czasu pracy (poza godzinę 20:00) poprzez wiadomość wysłaną z aplikacji CAPI;
g) powiadomienie koordynatora gminnego o utracie powierzonego mu urządzenia mobilnego oraz najbliższą jednostkę policji jeżeli utrata tego urządzenia nastąpiła w wyniku przestępstwa (kradzież, napad, itp.);
h) powiadomienie koordynatora gminnego o awarii urządzenia mobilnego lub błędach aplikacji CAPI;
i) powiadomienie koordynatora gminnego o odmowie udziału w spisie oraz o konieczności podjęcia dalszych działań związanych z przeprowadzeniem spisu u użytkownika gospodarstwa rolnego, tj. koordynator gminny wraz z rachmistrzem przekonują użytkownika gospodarstwa rolnego do udziału w spisie, jeśli rozmowa nie przynosi rezultatu, GKS podejmuje próbę przekonania użytkownika gospodarstwa rolnego.
j) zwrot po zakończeniu prac spisowych identyfikatora rachmistrza spisowego oraz urządzenia mobilnego wraz ze wszystkimi akcesoriami w terminie ustalonym w umowie;
k) nienaganne reprezentowanie służb statystyki publicznej.
 
Upoważnienia rachmistrza terenowego:
a)  rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
b)  identyfikatory rachmistrzów spisowych będą wydrukowane centralnie przez ZWS.
c) ankieterzy statystyczni będący rachmistrzami terenowymi posługiwać się będą identyfikatorem rachmistrza spisowego.
d)  rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
- po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
e) rachmistrzowi terenowemu w czasie wykonywania czynności spisowych, przysługiwać będzie ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
f) przed rozpoczęciem prac spisowych rachmistrz terenowy zostanie wyposażony w urządzenie mobilne wraz z akcesoriami na podstawie umowy użyczenia mienia, które będzie wykorzystywane przez niego do realizacji wywiadów metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego (w przypadku COVID-19).
g) ankieterzy statystyczni będący rachmistrzami terenowymi realizują wywiady bezpośrednie na dostarczonych im urządzeniach mobilnych (tabletach).

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę zlecenie podpisaną z dyrektorem Urzędu Statystycznego;
 2. spis rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Wymagane dokumenty

 1. zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy,
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

a. Termin
 1. zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy,
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
b. Sposób
c. Miejsce
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej do 08 lipca 2020 r.
w kopercie z dopiskiem „Nabór na kandydatów na rachmistrzów terenowych"
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
 • pocztą na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4. z dopiskiem Gminne Biuro Spisowe
Dane kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.
Informacje na temat spisu rolnego znajdują się na stronie internetowej https://rolny.spis.gov.pl/ oraz w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1728)
 
Dodatkowych informacji udzielać będzie Katarzyna Badorek - Koordynator Gminnego Biura Spisowego tel. 87 732 61 12 pok. 111 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.elk.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.
Informacje dotyczące rekrutacji rachmistrzów terenowych będą podane do publicznej wiadomości w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
 
- I etap: postępowanie weryfikacyjne, wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu z części teoretycznej oraz części praktycznej.
- II etap: Egzamin na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m - learning.
Kandydat, którzy nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 
Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 
Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne- w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszenia kandydata) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”.
 
 

Załączniki

1. załącznik: Kwestionariusz, Oświadczenie (119.8 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-06-27 14:05 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-27

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Katarzyna Badorek
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Badorek
Czas publikacji informacji:
2020-07-22 09:08
Wprowadzający informację:
Administrator BIP
Liczba wyświetleń informacji:
39
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji